Logo begravningsbyrå Huhta & Finne

Inledande anvisningar för anhöriga till den avlidne

Så här kommer du i gång

 • Det är bra att acceptera direkt från start att det kan kännas jobbigt att få saker gjorda.
 • Många uppgifter kan även fördelas på andra, till exempel kan upprättande av bouppteckning helt överlåtas till en sakkunnig.
 • Börja med att beställa ett ämbetsbevis för den avlidne och alla delägare av dödsboet. Det kan finnas köer på myndigheterna som fördröjer ärendet, så det lönar sig att beställa dessa dokument redan från start.

Begrepp och intyg

Det pappersarbete som uppstår till följd av ett dödsfall har sina egna terminologier.

Här är en kort lista på de vanligaste begreppen:

 • Begravningstillstånd: ett dokument som ger tillstånd att begrava den avlidna
 • Dödsattest: ett läkarintyg som anger dödsorsaken
 • Dödsbo: den avlidnes tillgångar och skulder
 • Dödsboets delägare: den avlidnes arvingar, änkling/änka och testamentets förmånstagare
 • Dödsboförvaltare: en person som av delägarna har fullmakt att sköta dödsboets angelägenheter. Det kan vara någon av dödsboets delägare eller någon helt utomstående person, så som en jurist
 • Ämbetsbevis: ett officiellt intyg ut befolkningsregistret med den avlidnes personuppgifter

Begravningstillstånd

I samband med den avlidnes begravning behövs alltid ett begravningstillstånd skrivet av en läkare. Det utfärdas antingen av den läkare som behandlat patienten eller den rättsläkare eller patolog som utfört obduktionen. Om den avlidne har bott i ett serviceboende utfärdas begravningstillståndet av serviceboendets läkare.

Arrangerandet av begravningen kan påbörjas direkt, man behöver inte vänta på begravningstillståndet för att påbörja planeringen. Vanligen förmedlar sjukhuset eller serviceboendet begravningstillståndet eller en kopia av det direkt till begravningsbyrån.

Dokumentet behövs enbart till begravningen. Begravningstillståndet levereras till krematoriet eller vid kistbegravningar till den aktör vars begravningsplats den avlidne ska begravas på. Den avlidne kan inte begravas innan begravningstillståndet har utfärdats.

Dödsattest

En dödsattest utfärdas alltid för den avlidne, där dödsorsaken framkommer. En läkare utfärdar dödsattesten när all nödvändig information finns tillgänglig, det vill säga när sjukdomen, olyckan eller annan dödsorsak är klarlagd och dödsfallet har meddelats till befolkningsregistret.

Utöver dödsorsaken meddelas den avlidnes personuppgifter samt dödsfallets plats och tidpunkt. Dödsattesten behövs vanligen endast vid skötsel av eventuella försäkringsärenden. Exempelvis banken behöver inte veta dödsorsaken. Dödsattesten kan innehålla privat information om till exempel den bortgångnas hälsotillstånd, det är därför viktigt för de anhöriga att beakta detta när de hanterar dokumentet.

Om dödsorsaken klargörs genom obduktion kan det ta månader innan dödsattesten är klar. Lyckligtvis behövs vanligen inte dödsattest för att komma i kontakt med myndigheter eller andra parter, utan det räcker med ett ämbetsbevis av den avlidne. Den avlidne kan även begravas utan att en dödsattest är skriven.

Ämbetsbevis

Det lönar sig att beställa efter ämbetsbeviset så fort som möjligt. Det kan vara köer till myndigheterna vilket kan fördröja hanteringen av ärendet och leveransen av ämbetsbeviset. Ämbetsbeviset beställs från centralregisterenheten i Vasa, tel. 040 759 1204.

Ämbetsbeviset behövs bland annat för att sköta dödsboets ekonomiska ärenden. Änkan/änklingen, arvingen eller annan representant för dödsboet kan betala dödsboets räkningar vid bankens kassatjänster eller genom att använda bankens betaltjänster. Till detta ändamål behöver den som utför bankärenden ett ämbetsbevis för att påvisa dennes delägarskap i dödsboet.

Hantering av ekonomiska ärenden

Den avlidnes konto övergår automatiskt till dödsboet i samband med dödsfallet och alla tidigare användarrättigheter upphör. För att sköta bankärenden behövs identitetsbevis samt ämbetsbevis, som påvisar att du är en av dödsboets ägare.

Observera att fakturor som berör begravningen och bouppteckningen betalas först från dödsboets konto, om tillgångar finns betalas andra räkningar sedan från kontot. Andra fordringsägare bör vänta på att bouppteckningen blir gjord och det därigenom klargörs vart tillgångarna räcker. Om det kommer påminnelser på fordringarna kan man informera fordringsägarna om dödsfallet.

PÅGÅENDE EKONOMIÄRENDEN

 • Meddela arbetsgivaren eller arbetslöshetskassan att utbetalning av lön eller dagpenning ska upphöra på grund av dödsfall. Kontrollera samtidigt om arbetsgivaren har en grupplivförsäkring. Baserat på detta betalas en dödsfallsersättning till den avlidnes make/maka och barn under 22 år. Grupplivförsäkring för anställda är obligatorisk inom många branscher enligt kollektivavtalet.
 • Om ni haft kontakt med FPA, meddela dem om förmånstagarens dödsfall så fort som möjligt. FPA kommer även att få del av informationen via officiella kanaler, men det tar lite längre tid. Pension och andra förmåner krävs tillbaka om de har blivit utbetalade efter den månad dödsfallet har inträffat. FPA betalat ut pensionen till utgången av den månad pensionären har avlidit.

När ovanstående formaliteter är avklarade kan du fortsätta beta av listan, en efter en:
 • Avsluta kreditkorten, så att även de tjänster som har beställts via dem avslutas.
 • Fundera på vad som kommer att hända med försäkringen. Livförsäkringen och grupplivförsäkringen upphör automatiskt vid anmälan om dödsfall, men många andra försäkringar upphör inte av sig själva, utan dödsboet hamnar betala för försäkringarna efter dödsfallet om de inte avslutas. Andra försäkringar, så som hemförsäkringen, kan behöva flyttas över till den nya försäkringstagarens namn eller på annat sätt uppdateras.
 • Personförsäkringar kan sägas upp och den kan även avslutas retroaktivt till dödsdagen. Kom ihåg att ansöka om eventuell försäkringsersättning.
 • Om den avlidne hade ett testamente, kom ihåg att meddela alla arvingar och den som upprättade dödsboet.
 • Fyll i familjepensionsansökan och lämna in den till FPA:s serviceställe eller pensionsanstaltens servicepunkt. FPA betalar änkepassion till änka/änkling under 65 år och barnpension till barn under 18 år. Om barnet studerar när det fyllt 18 år, kan det få barnpension från FPA fram till 21 års ålder. En sambo har inte rätt till änkepension även om paret har barn tillsammans. Även familjepension kan erhållas från makens eller vårdnadshavarens pensionsanstalt eller till exempel från olycksfalls- eller trafikförsäkringen.
 • Om du blir ensam vårdnadshavare för minderåriga barn kan du ansöka om barnbidrag och ensamförsörjartillägg från FPA.
 • Om du har ett gemensamt bostadslån med den avlidne, ta kontakt med banken så fort som möjligt för att förhandla om hantering och eventuell omstrukturering av lånet.

FASTIGHETSRELATERADE ÄRENDEN

 • Meddela bostadsrättsföreningen om dödsfallet.
 • Ta kontakt med banken så fort som möjligt och gör vid behov en omstrukturering av bostadslånet.
 • Säg upp hyresavtal för hyresrätt, om lägenheten blir tom, annars fortskrider avtalet automatiskt med dödsboägare.
 • Ta reda på om avtal med vårdplats, måltids- eller städtjänst behöver sägas upp.
 • Om den avlidnes egendom har lämnats kvar på sjukhuset eller vårdinrättningen behöver egendomen hämtas upp.
 • Lämna tillbaka eventuella vårdartiklar och hjälpmedel, så som rollator eller duschstol.
 • Avboka bokade läkartider och andra avtalade möten.
 • Annullera den avlidnes pass och andra identitetsbevis genom att klippa av ett hörn från dem.
 • Ta reda på om bostadens och andra egendomars försäkringar samt el-, vatten- och avfallshanteringsavtal behöver överföras till någon annan eller sägas upp.
 • Ta redan på om den avlidne har haft betald bilplats, garage, lager, hobby eller arbetsplats som behöver sägas upp
 • Flytta över till eget namn eller säg upp återkommande tjänster, så som streamingtjänster, prenumerationer på tidningar, medlemskap i satellit- och kabel-TV samt månatliga internet- och telefonabonnemang.

När en närstående dör är det alltid en kris, som i sig tar på krafterna. Att hantera praktiska saker mitt i krisen känns sällan som meningsfullt sorgearbete, utan i stället som en orimligt stor börda. Därför är det skäl att inte kräva för mycket av sig själv. Om till exempel vägplogningsavgiften för den avlidnas sommarstuga glöms bort för tillfället, kan det alltid tas itu med senare. När den avlidnes bidrag och lön har avslutats och räkningar relaterade till begravningen är betalda så är de övriga ärendena inte akuta. Ta ett djupt andetag. Kom dock i förväg överens om hur och när bouppteckningen ska utföras.

Här följer en lista med kontaktuppgifter:

Ämbetsbevis och släktutredning

Olympiagatan 16 B 34
Centralregisterenheten i Vasa

Tel: 040 759 1204
E-post: crkr@evl.fi
Hemsida: www.tilaavirkatodistus.fi

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Wolffskavägen 35 B 2:a våningen

Tel: 0295 536 230
Hemsida: www.dvv.fi/sv/slaktutredning

Pastorskansliet

Rådhusgatan 13, 3:e våningen

Tel: 06 326 1309
E-post: pastorsexpedition.vasa@evl.fi
Hemsida: www.vasasvenskaforsamling.fi

Begravningsplatsens kontor

Vörågatan 1, kapellbyggnaden

Tel: 06 326 1471
E-post: vaasan.hautaustoimi@evl.fi
Hemsida: www.vasaevl.fi/begravningsplatser

Begravningsbyrå
Huhta & Finne

Hovrättsesplanaden 5

Tel: 06 318 8700
E-post: info@huhtafinne.fi
Hemsida: www.huhtafinne.fi

Blombutik Blom-Finne

Hovrättsesplanaden 5

Tel: 06 318 8722
E-post: info@blomfinne.fi

Bouppteckning Advokatbyrå Markelin & Somppi

Hovrättsesplanaden 13 B

Tel: 0500 866 303, Kim Somppi
E-post: info@markelinsomppi.fi
Hemsida: www.markelinsomppi.fi

Övriga kontakt-
uppgifter
Montering av minnesplattor
Vesa Korpi

Tel: 040 146 0406
E-post: vekorpi@gmail.com

Köp av dödsbon, tömningar och slutstädning
Prenikka Ky

Handelsesplanaden 29, 65100 Vaasa

Tel: 040 529 3393
E-post: christian.petander@prenikka.fi